Boşanma Bilgileri

Boşanma Nedenleri Ve Kanıtlanmaları

Boşanma Nedenleri Ve Kanıtlanmaları

Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde aile hukukunu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu düzenlemektedir. Özel hukuk dallarından birisi olan Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri ile birlikte ülkemizde yaşayan insanların Evlenme, boşanma, aile ve miras gibi konuları düzenleyen Türk Medeni Kanunu boşanmanın nedenleri ve bu nedenlerden herhangi birisinin meydana gelmesi halinde boşanma sürecini tek tek anlatmıştır. Bu kanın maddesine göre altı tane boşanma sebebi vardır. Bu kanun maddeleri 161 ile 166 maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu kanun maddelerine göre 161. Madde Aldatma (zina) 162. Madde cana kast pek fena muamele, 163. Madde haysiyetsiz yaşam sürme ve yüz kızartıcı suç işleme, 164. Madde evi terk, 165. Madde akıl hastalığı ve son olarak 166. Madde evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak düzenlenmiştir. Eşlerinden boşanmak isteyen kişiler aldatma (zina) cana kast ve pek fena muamele, haysiyetsiz yaşam sürme ve yüz kızartıcı suç işleme, evi terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma sebeplerinden bir tanesini, bir kaçını veya hepsini birden boşanma nedeni olarak ileri sürerek eşine karşı boşanma davası açabilir. Ancak boşanma nedeni olarak ileri sürülen her bir boşanma nedenini elle tutulur gözle görülür kesin inandırıcı delillerle mahkemede hâkimin huzurunda ispatlamak gerekmektedir. Bu boşanma bedenlerinin birisini veya bir kaçını ileri sürerek boşanma davası açıldığında ileri sürülen boşanma nedeni mahkemede ispatlanamazsa açılan boşanma davası ret olur. Ret olunan boşanma davası kesinleştiği süreden başlamak üzere 3 yıl dolmadan eşe karşı aynı boşanma nedeni ileri sürülerek yeni bir boşanma davası açılamaz. 

Türk Medeni Kanunu Madde 161

I. Zina

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Aldatma Zinaya dayalı boşanma nedeni Türk Medeni Kanununun 161. Maddesinde düzenlenmiştir. Aldatma zina özel bir boşanma sebebidir. Aldatma zina yoluyla tanımlanan bu maddeye göre eşlerden herhangi birisinin evlilik birliği içerisinde zina yaparak eşini aldatması gerekmektedir. Aldatma zina eylemi boşanma nedenleri arasında ispatı en zor olan boşanma nedenidir. Çünkü aldatma zina eylemini taraflar kapalı kapılar arkasında gözlerden uzak köşelerde gerçekleştirdikleri için bu boşanma sebebinin delillendirilmesi oldukça zor bir durumdur. Ancak yargılamanın yapıldığı mahkeme huzurunda kişi eşinin zina eylemini ispatlarsa açmış olduğu boşanma davasını kazanacağı gibi birde nafaka ve tazminat gibi talepleri hâkim tarafından en yüksek dereceden karara bağlanır.   

Türk Medeni Kanunu Madde 162

II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışa dayalı boşanma nedeni Türk Medeni Kanununun 162. Maddesinde düzenlenmiştir. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış özel bir boşanma sebebidir. Hayata kast veya pek kötü onur kırıcı davranış yoluyla tanımlanan bu maddeye göre eşlerden herhangi birisinin evlilik birliği içerisinde diğer eşin hayata kast etmesi ya da pek kötü veya onur kırıcı davranışlar sergilemesi gerekmektedir. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış eylemi boşanma nedenleri arasında ispatı teknik doktor raporları veya sesli ve görüntülü video kayıtlarıyla kesin ve inandırıcı bir şekilde ispatlanabilir. Ancak bu boşanma sebebi tanıklarla ispat edilmesi oldukça zor bir durumdur.

Türk Medeni Kanunu Madde 163

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmeye dayalı boşanma nedeni Türk Medeni Kanununun 163. Maddesinde düzenlenmiştir. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme özel bir boşanma sebebidir. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme yoluyla tanımlanan bu maddeye göre eşlerden herhangi birisinin evlilik birliği içerisinde yüz kızartıcı bir suç işlemesi veya haysiyetsiz hayat sürmesi gerekmektedir. Eşin evlilik birliği içerisinde işlemiş olduğu bir suç varsa eş bu suçu işlediği için yargılanmış ve suçlu bulunarak eş hakkında cezaya hükmolunması gerekmektedir. eş hakkında işlediği yüz kızartıcı suçtan dolayı hakkında hükmolunan cezanın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ancak bu durumda hükmolunan cezanın infaz edile şartı aranmamaktadır. Yine eşin evlilik birliği içerisinde haysiyetsiz yaşam sürmesi halinde haysiyetsiz yaşam süren eşe karşı boşanma davası açılabilir. Ancak eşin haysiyetsiz yaşam sürmesi elle tutulur gözle görülür kesin ve inandırıcı delillerle ispatlanması gerekmektedir. Toplumda eşlerin haysiyetsiz yaşam sürme eylemleri yanlış tanımlanmaktadır. İnsanlar alkol alan ya da eve geç gelen eşin haysiyetsiz yaşam sürdüğünü düşünmektedir. Bu tanım son derece yanlıştır. Haysiyetsiz yaşam sürmek eşin hem cinsiyle cinsel birliktelik yaşaması yani evli erkeğin başka bir erkekle evli kadının ise evlilik birliği içerisinde başka bir kadınla cinsel birliktelik yaşaması. Yine eşlerden birisinin evlilik birliği içerisinde bar, pavyon ve benzeri eğlence mekânlarında çalışması ya da eşlerden birisinin evlilik birliği içerisinde hem cinsiyle veya karşı cinsle parayla cinsel ilişki yaşaması durumları mahkeme hâkimlerince haysiyetsiz yaşam sürme olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen eylemlerin tamamı kesin ve inandırıcı delillerle ispatlanmaları gerekmektedir.       

Türk Medeni Kanunu Madde 164

IV. Terk

(Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Terke dayalı boşanma sebebi Türk Medeni Kanununun 164. Maddesinde düzenlenmiştir. Terk özel bir boşanma sebebidir. Terk yoluyla tanımlanan bu maddeye göre eşlerden herhangi birisinin evlilik birliği içerisinde ortak yaşam alanını terk etmesi gerekmektedir. Ancak terk etmenin belirli yasal süresi bulunmaktadır. Terk süresi kanun koyucu tarafından 4 ay olarak belirlenmiştir. Eş evi terk ettikten sonra evi terk eden eşe eve dönmesi için ihtarname yapılır. İhtarnamenin noterlikte veya aile mahkemesinde yapılması gerekmektedir. Yapılan ihtarnamenin bazı şartları vardır. Bu şartlar evi terk eden eşe çekilen ihtarnamede açıkça belirtilmelidir. Bu şartları evi terk eden eşe eve dönmesi gerektiği eve dönmemesi halinde kendisine karşı terke dayalı boşanma davası açılacağı, eve dönmesi için gönderilen yol parasının hangi banka hesabı ile gönderildiği, evi terk eden eşin eve döndüğünde evin anahtarının nerede olduğu gibi bilgileri içermelidir. Evi terk eden eş kendisine çekilen ihtarnameyi aldıktan sonra eve dönmesi için atmış (60) günlük süresi bulunmaktadır. Atmış (60) günlük süre geçtikten sonra evi terk eden eş eve dönmediği takdirde bu eşe karşı evi terke dayalı boşanma davası açılarak bu eşten terke dayalı boşanma nedeni ileri sürülerek boşanılır. Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde eşlerden birisinin ortak konutu terk etmesi durumunda boşanmanın gerçekleşmesinin artık mümkün olacağına yer verilerek bu sürenin ihtarat şahsın eline geçtikten sonraki atmış günlük süre ile birlikte toplamda 6 ay yani 180 günü doldurması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu Madde 165

V. Akıl hastalığı

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

TMK 165. Maddesi

Eşlerden birinin akıl sağlığını kaybetmesi ve bu durumun evlilik birlikteliğini artık çekilmez hale getirmesi durumu boşanmanın nedenleri ve kanıtlanmaları arasında değerlendirilmektedir. Eşlerden birisinin psikolojisini bozması ve bunun sonucunda da aile bağlarının kopması da boşanmanın mahkemece tanınması anlamına gelivermektedir. İşte bu durumda da mahkeme eşlere boşanma davası açabilme ruhsatı vermektedir.

Türk Medeni Kanunu Madde 166

VI. Evlilik birliğinin sarsılması

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

TMK 166. Maddesi

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması da boşanmanın temel nedenleri arasında gelmektedir. İşte bu anlayış doğrultusunda ele alınarak incelenecek olunduğu zaman evlilik birliğinin temelinde yatan sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü gibi ögelerin temelinden sarsılması da boşanmanın temel nedenlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Türk Medeni Kanunu 166. maddesi ise şiddetli geçimsizliğin boşanma nedenleri arasında kabul olunacağına dair umdeye yer vermektedir. Böylelikle eşlerden birisinin diğer eşe dayak, tokat, yaralama ve benzeri şiddet kullanarak ailenin huzurunu bozması ve evlilik birliğini temelinden sarsması da boşanmanın temel nedenlerinden birisi olarak kesinlikle kabul gören neden olarak mahkeme tarafından sıralanmıştır.

Boşanma Öncesi Delil Toplama

Türk Medeni Kanununun burada yer alan ilgili maddelerinden hareketle mahkemenin somut deliller saydığı bu nedenlere ilişkin olarak boşanma öncesi delil toplamak gerekmektedir. İşte bu noktada size İzmir Dedektiflik AŞ yirmi beş yılı aşkın süreden beri hizmet vermesinin getirdiği ayrıcalıklı ve öncü kuruluş olmasının farkındalığıyla en iyi şekilde hizmet sunmaktadır. Böylece boşanmanın nedenleri ve kanıtlanmaları ilişkin olarak sizlerin de boşanma öncesine yönelik olarak delil toplama sürecini uzman dedektif ve hukukçu kadrosundan en iyi şekilde sağlamanız mümkün olacaktır.

Ücretsiz Danışma Hattı

444 7 635 numaralı ücretsiz danışma hattını arayarak siz de hemen tüm bu konularda ayrıntılı bir şekilde teknik destek alabilirsiniz. Böylelikle boşanmanın nedenleri ve boşanma öncesi delil toplama açısından 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eden şirketten en iyi şekilde yararlanabilme imkânı sizleri bekliyor olacaktır.

İşte tüm bu özelliklerine dayanarak her anlamda fark yaratan özelliklerinden hareketle en iyi şekilde 7/24 sizlere teknik olarak destek sağlanmaya devam edildiğini dikkate almamız gerekmektedir.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

izmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

WHATSAPP
ile iletişime geç